Strategia F1, RaceTwo Grupy FERRO | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 wrz 2022, 12:36

Strategia F1, RaceTwo Grupy FERRO

Grupa FERRO opublikowała strategię F1R2 do roku 2026.

Jakie są główne przesłanki przyjęcia Strategii F1R2?

Cele Strategii F1 zostały osiągnięte, a nawet przekroczone, przed terminem, co stanowi fundament do kontynuacji rozwoju Grupy w ramach Strategii F1R2 do roku 2026. W założeniach zrealizowanej Strategii F1 Zarząd szacował możliwość osiągnięcia w 2023 r. skonsolidowanych przychodów na poziomie 700 mln PLN oraz skonsolidowanej EBITDA sięgającej 90 mln PLN. Grupa FERRO już w 2021 r. osiągnęła i przekroczyła założone cele finansowe: wygenerowała przychody na poziomie 830,5 mln PLN oraz EBITDA na poziomie 119,5 mln PLN. Warto podkreślić, że określone cele strategiczne zostały osiągnięte nawet bez uwzględnienia wpływu M&A (nowo przejęte spółki TERMET i Tester konsolidowane od marca 2021). Postępująca dywersyfikacja działalności Grupy pozwala na kontynuację rozwoju w atrakcyjnym tempie w ramach Strategii F1R2.

Jakie są główne założenia Strategii F1R2?

Strategia F1R2 opiera się na jeszcze silniejszym wykorzystaniu przewag konkurencyjnych Grupy FERRO oraz stabilnej sytuacji finansowej, co daje możliwość dalszego wzrostu i zwiększania udziałów rynkowych, czerpiąc z doświadczeń Strategii F1 i intensyfikując wdrożone inicjatywy. W ramach Strategii F1R2 Grupa FERRO stawia na rozwój sprzedaży poprzez dalszą dywersyfikację rynków zbytu i oferty produktowej oraz zwiększenie elastyczności operacyjnej i skuteczne zarządzanie ryzykiem dostaw. Nadrzędnym celem jest przy tym maksymalizacja zysków i wartości dla Akcjonariuszy.

Jakie kierunki rozwoju Grupy przewidziano w Strategii F1R2?

Fundamentem Strategii F1R2 są 4 powiązane ze sobą wzajemnie filary: ekspansja rynkowa, ekspansja produktowa, Grupa FERRO jako producent oraz efektywna Grupa Ferro, a kluczowymi kierunkami rozwoju: nowe rynki (m.in. wzrost udziału rynkowego oferty FERRO, rozwój sprzedaży zagranicznej TERMET), dopasowana oferta (m.in. oferta systemowa i właściwa segmentacja rynku), doskonałość operacyjna (m.in. uruchomienie centrum logistycznego w Rumunii i integracja systemów, wdrożenie ERP, HRM) oraz silna marka (m.in. odpowiednie pozycjonowanie brandów, digitalizacja, rozwój e-commerce).

Jakie są cele finansowe Strategii F1R2?

Zarząd szacuje, że realizacja głównych założeń opisanych w Strategii F1R2 pozwoli na osiągnięcie przez Grupę w perspektywie 2026 roku celu finansowego przychodów sięgających 1.400 mln PLN (co oznacza +69% wzrostu wobec przychodów za 2021) i 193 mln PLN skonsolidowanej EBITDA (+61% wobec 2021). Przedstawione przewidywania wyników finansowych stanowią cel, jaki stawia Zarząd Spółki w związku z wdrożeniem i realizacją zaprezentowanych planów rozwoju - nie stanowią one prognozy. Strategia F1R2 powstała przy założeniu stabilnego systemu podatkowego.

Czy Strategia F1R2 uwzględnia działania z zakresu M&A?

Tak. FERRO jest otwarte na potencjalne akwizycje m.in. podmiotu o profilu produkcyjnym z ofertą komplementarną do oferty Grupy, przy czym istotnym czynnikiem będzie tu potencjał wzrostu biznesu po dołączeniu do Grupy oraz możliwość finansowania ewentualnej transakcji wobec wysokich kosztów finansowania dłużnego w środowisku rosnących stóp procentowych. Podane w F1R2 cele finansowe nie uwzględniają jednak wpływu potencjalnych projektów M&A w związku z trudnością oszacowania ich wpływu na tym etapie (tj. przed przeprowadzeniem potencjalnej transakcji).

Jaki jest przewidywany poziom CAPEX w czasie realizacji Strategii F1R2 i na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Szacowany średnioroczny poziom CAPEX to nie więcej niż 30 mln PLN, z przeznaczeniem przede wszystkim na rozwój zdolności produkcyjnych, wsparcie logistyki i transformację IT. Powyższe wartości nie uwzględniają wpływu potencjalnych inicjatyw dotyczących projektów z obszaru M&A.

Czy Strategia F1R2 uwzględnia inicjatywy z zakresu ESG?

Tak. Dotyczą one m.in. obszarów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju, a także spraw pracowniczych i społecznych, dialogu z lokalnymi społecznościami oraz relacji z klientami. Do celów FERRO w obszarze ESG w zakresie kształtowania oferty należy m.in. dalszy rozwój produktów w kierunku rozwiązań ekologicznych (np.: armatura pozwalająca oszczędzać wodę, pompy ciepła) oraz ograniczanie śladu węglowego.

Jak realizacja Strategii F1R2 wpłynie na politykę dywidendową FERRO?

W ramach Strategii F1R2 Zarząd Spółki zaproponował politykę dywidendową, zakładającą rekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 50% zysku netto Spółki przy założeniu stabilnej sytuacji rynkowej i finansowej, m.in. relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego wskaźnika EBITDA analizowanej kwartalnie, na poziomie nieprzekraczającym 2,5x. Wypłata dywidendy nie może mieć w ocenie Zarządu negatywnego wpływu na dalsze funkcjonowanie i rozwój Grupy, a przy rekomendacji podziału zysku brana będzie pod uwagę sytuację finansowa i płynnościowa Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych), potencjalne projekty inwestycyjne, w tym z obszaru M&A oraz ocena perspektyw Grupy Kapitałowej w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.

Źródło: Spółka, #FRO

Zobacz także: Ferro SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości